SF Studios (Warning Screens)

From the Audiovisual Identity Database, the motion graphics museum


Swedish Warning Screens

1st Warning (1990's)

Visuals: On a blue-red-black-red-blue background is the following text:

Denna kassett är endast
avsedd för hemvideobruk.
All annan visning är otillåten.
Programinnehållet får ej kopieras.
Ej ens för privat bruk.
Se i övrigt texten på
kassettens etikett.

Ansvarig utgivare: Lennart Wilkund

Translation:

This cassette is for home video use only. Any other viewing is prohibited. The program content may not be copied. Not even for private use. See also the text on the cassette label.
Responsible publisher: Lennart Wilkund

Technique: A still, computerized graphic.

Audio: None.

Availability: Found on Fox and Columbia TriStar VHS releases at the time, such as The Good Son (Ondskans son) and A League of Their Own (Tjejligan).

2nd Warning (2005-2016)

Visuals: On a red-blue background with the zoomed SF logo is the following text:

VARNING

Innehavaren av upphovsrätten till denna DVD (inklusive dess ljudspår/-band) har
upplåtit rätt att använda denna DVD endast för privat och enskilt bruk, om inte annan
användning uttryckligen licensierats av upphovsrättsinnehavaren. Samtliga övriga
rättigheter till DVD:n är förbehållna upphovsrättsinnehavaren. Den svenska
upphovsrättslagens definition av privat och enskilt bruk medför därför att det är
förbjudet att använda denna DVD på platser såsom klubbar, bussar, sjukhus, hotell,
oljeriggar, fängelser och skolor. Det är vidare bland annat förbjudet att av hela eller
delar av denna DVD framställa kopior, redigera den, hyra ut den, företa någon form av
offentligt framförande av den och/eller sända ut den i etermedia, och brott mot dessa
regler kan leda till skadeståndsansvar och i vissa fall till böter eller fängelsestraff.
Denna DVD får inte exporteras, tillhandahållas, distribueras eller säljas utanför EU:s
gränser utan vederbörlig licens från AB Svensk Filmindustri. Villkoret för köpe/hyran
av denna DVD återfinns på dess originalförpackning.

Upplysningar om olovlig uthyrning, piratkopiering, etc kan lämnas till Sveriges
Videodistributörers Förening på telefon 08-441 55 70

Translation:

WARNING: The copyright holder of this DVD (including its soundtracks/tapes) has granted the right to use this DVD for private and individual use only, unless other uses are expressly licensed by the copyright holder. All other rights to the DVD are reserved to the copyright holder. The Swedish Copyright Act's definition of private and individual use therefore means that it is prohibited to use this DVD in places such as clubs, buses, hospitals, hotels, oil rigs, prisons and schools. It is also prohibited, among other things, to make copies of all or parts of this DVD, edit it, rent it out, make any kind of public performance of it and/or broadcast it in broadcast media, and violations of these rules may lead to liability for damages and in some cases to fines or imprisonment. This DVD may not be exported, supplied, distributed or sold outside the borders of the EU without the appropriate license from AB Svensk Filmindustri. The terms and conditions for the purchase and rental of this DVD can be found on its original packaging. Information about illegal rental, piracy, etc. can be submitted to the Swedish Video Distributors Association on phone 08-441 55 70

Variant: In any cases, it uses English text instead.

Technique: A still, computerized graphic.

Audio: None.

Availability: Can be found on Svensk Filmindustri releases at the time.

Norwegian Warning Screens

1st Warning (Mid 1990's-Early 2000's)

Visuals: On a lilac blue background is the following text scroll upwards:

ADVARSEL!
Rettighetene til denne
videokassetten tilhører
SF Norge AS.
Programinnholdet er beskyttet
ifølge åndsverkloven.
Kassetten kan kun anvendes
til privat hjemmebruk, og
enhver form for offentlig
visning og kopiering av
innholdet er ulovlig.
Overtredelse er straffbart,
og kan føre til krav om
skadeerstatning.
Translation:
WARNING! The rights to this videocassette belong to SF Norge AS. The program content is protected by copyright. The cassette can only be used for private home use, and any form of public viewing and copying of the content is illegal. Violation is punishable and can lead to a claim for damages.

Technique: 2D animation.

Audio: None.

Availability: Can be found on Norwegian VHS releases, such as Braveheart.

2nd Warning (2005-2016)

Visuals: Same as the Swedish DVD warning, but the text is replaced by the following:

ADVARSEL

Rettighetene til denne videokassetten tilhører SF Norge AS. Programinnholdet er
beskyttet ifølge åndsverkloven. Kassetten kan kun anvendes til privat
hjemmebruk, og enhver form for offentlig visning og kopiering av innholdet er
ulovlig. Overtredelse er straffbart, og kan føre til krav om skadeerstatning.

Translation:

WARNING: The rights to this DVD film belong to SF Norge AS. The program content is protected according to the Copyright Act. The DVD film can only be used for private home use, and any form of public viewing and copying of the content is illegal. Violation is punishable, and may lead to claims for damages.

Technique: A still, computerized graphic.

Audio: None.

Availability: Can be found on Svensk Filmindustri releases at the time.

Danish Warning Screen

Screen (2005-2016)

Visuals: Same as the Swedish DVD warning, but the text is replaced by the following:

ADVARSEL

Copyright-indehaveren har udelukkende givet tilladelse til, at denne DVD
(inklusive lydspor) anvendes til privat brug uden vederlag i private hjem.
Copyright-indehaveren forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Denne DVD må kun
sælges/udlejes til privatpersoner af en af Foreningen af danske
Videogramdistributører godkendt forhandler.
Definitionen af privat brug udelukker bl.a. brug af denne DVD på steder som
klubber, i offentlige transportmidler, på hospitaler, på hoteller, på boreplatforme, i
fængsler og på skoler. Al uretmæssig kopiering, redigering, fremvisning,
videre-udlejning, bytte, udlån, spredning i offentligheden og/eller udsendelse via
radio, TV og internet af denne DVD eller uddrag heraf er strengt forbudt. Enhver
sådan handling vil medføre civilretligt og strafferetligt ansvar og vil blive
retsforfulgt af Foreningen af danske Videogramdistributører.
Denne DVD markedsføres af SF Film A/S i Danmark,Grønland og på Færøerne.

Translation:

WARNING: The copyright holder has given permission for this DVD (including the soundtrack) to be used for private use at no charge in private homes only. The copyright holder reserves all other rights. This DVD may only be sold/rented to private individuals by a dealer approved by the Association of Danish Videogram Distributors. The definition of private use excludes e.g. use of this DVD in places such as clubs, in public transport, in hospitals, in hotels, on oil rigs, in prisons and in schools. All unauthorized copying, editing, showing, re-letting, exchanging, lending, public distribution and/or broadcasting via radio, TV and internet of this DVD or excerpts thereof is strictly prohibited. Any such action will entail civil and criminal liability and will be prosecuted by the Association of Danish Videogram Distributors. This DVD is marketed by SF Film A/S in Denmark, Greenland and the Faroe Islands.

Technique: A still, computerized graphic.

Audio: None.

Availability: Can be found on Svensk Filmindustri releases at the time.

Finnish Warning Screens

1st Warning (Late 1990's-Early 2000's)

Visuals: On a steel blue background is the following text scroll upwards:

Kaikki oikeudet pidätetään
ohjelman tuottajalle ja
tallennetun teoksen
oikeudenomistajalle.
Tämän videokasetin
jäljentäminen, vuokraaminen,
lainaaminen, julkinen,
esittäminen ja esittäminen
kaapelitelevisiossa
ilman lupaa on kielletty.
Translation:
All rights reserved to the producer of the program and the rightholder of the recorded work. Reproduction, rental, lending, communication to the public, unauthorized use of this video cassette is prohibited.

Technique: 2D animation.

Audio: None.

Availability:

2nd Warning (2005-2016)

Visuals: Same as the Swedish DVD warning, but the text is replaced by the following:

VAROITUS

Tälle DVD:lle tallennetun elokuvan ja sen ääniraidan tekijänoikeuden haltija on
myöntänyt luvan ainoastaan tallenteen yksityiseen käyttöön, ellei oikeudenhaltija
nimenomaan ole antanut lupaa muuhun käyttöön. Kaikki muut oikeudet DVD:hen
kuuluvat tekijänoikeuden haltijalle. Muun muassa DVD-tallenteen tai sen jonkin
osan kopioiminen, muuttaminen, vuokraaminen, julkinen esittäminen ja/tai
lähettäminen on kielletty. Kiellon rikkominen johtaa korvausvastuuseen ja
mahdolliseen rikosoikeudelliseen rangaistukseen. Tätä DVD-tallennetta ei saa
ilman FS Film Oy:n asianmukaista lupaa viedä maasta, pitää kaupan, levittää eikä
myydä EU-alueen ulkopuolella. DVD-tallenteen ostamisen/vuokraamisen ehdot on
kerrottu alkuperäispakkauksessa.

Translation:

WARNING: The copyright holder of the film and its soundtrack recorded on this DVD has granted permission only for private use of the recording, unless the copyright holder has specifically given permission for other use. All other rights to the DVD belong to the copyright holder. Among other things, copying, changing, renting, publicly performing and/or sending the DVD recording or any part of it is prohibited. Violation of the prohibition leads to liability for compensation and possible criminal punishment. This DVD recording may not be exported, marketed, distributed or sold outside the EU without the appropriate permission of FS Film Oy. The conditions for buying/renting a DVD recording are detailed in the original packaging.

Variant: A later variant exists where the text is in a different font, where "SF Film Finland Oy" replaces the former company name.

Technique: A still, computerized graphic.

Audio: None.

Availability: Can be found on Svensk Filmindustri releases at the time.

Icelandic Warning Screen

Screen (2005-2016)

Visuals: Same as the Swedish DVD warning, but the text is replaced by the following:

Aðvörun

Mynddiskur þessi er eingöngu ætlaður til heimilis og einkanota
hér á landi en ekki til opinberrar birtingar. Opinber birting
telst t.d. til sýning í myndbandakerfum fjölbýlishúsa, verslunum,
veitingahúsum, vinnustöðum, fólkstlutningabifreiðum,
flugvélum o. s. frv. hvort sem sýnd er gegn gjaldi eður ei.

Fjölföldun á efni disksins er með öllu óheimil.

Translation:

Warning: This video disc is only intended for home and personal use in Iceland and not for public display. Public publication is considered e.g. for display in video systems of apartment buildings, shops, restaurants, workplaces, passenger vehicles, airplanes, etc. whether shown for a fee or not. Reproduction of the disc's content is strictly prohibited.

Technique: A still, computerized graphic.

Audio: None.

Availability: Can be found on Svensk Filmindustri releases at the time.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.