Nordisk Film Video (Warning Screen)

From the Audiovisual Identity Database, the motion graphics museum

Screen (Late 1990's)

Visuals: After the Nordisk Film Video logo ends, it scrolls up, followed by the following text:

ADVARSEL!
Dette videogram er leveret af
Nordisk Film Video A/S.
Videogrammer må kun formidles
til privatpersoner gennem en af
Nordisk Film Video A/S
godkendt forhandler.
Videogrammer må kun benyttes
til privat brug, dvs, til forevisning
uden vederlag i private hjem.
Det er forbudt at anvende videogrammer
til offentlig forevisning,
herunder gennem kabel-TV eller
lignende. Kopiering af videogrammer er forbudt.
Den på selve kassetten påsatte
label beskriver regler og begrænsninger
for dette videograms anvendelse.
Overtrædelse vil medføre straf og
erstatningspligt, og vil blive retsforfulgt
af Foreningen af danske videogramdistributører.
Translation:
WARNING! This videogram is provided by Nordisk Film Video A/S. Videograms may only be disseminated to private individuals through a dealer approved by Nordisk Film Video A/S. Videograms may only be used for private use, i.e. for free viewing in private homes. It is forbidden to use videograms for public display, including through cable TV or the like. Copying videograms is prohibited. The label affixed to the cassette itself describes the rules and restrictions for the use of this videogram. Violation will result in punishment and liability, and will be prosecuted by the Association of Danish Videogram Distributors.

Technique: Chyron effects.

Audio: Same as the Nordisk Film Video logo.

Availability: Seen on Danish 20th Century Fox Home Entertainment VHS releases.


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.